Εκτιμήσεις και θέσμιοι ενοικιαστές: Υπολογισμός Δίκαιου Ενοικίου

article rental vaulaer

Η ραγδαία αύξηση στη ζήτηση διαμερισμάτων και καταστημάτων που παρατηρείται τους τελευταίους 12 μήνες, έχει σαφώς επηρεάσει τους μακροχρόνιους ενοικιαστές, ειδικότερα τους ενοικιαστές που προστατεύονται από το νόμο (θέσμιους ενοικιαστές).

Για να θεωρηθεί ο ενοικιαστής θέσμιος θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Πρωτίστως, θα πρέπει η αρχική σύμβαση μίσθωσης (γραπτή ή προφορική) να έχει λήξει και ο ενοικιαστής να συνεχίζει να έχει στην κατοχή του το μίσθιο. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή αναφερόμενη από τον νόμο (ελεγχόμενη περιοχή) και το κτίσμα να έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 31/12/1999. Συμπληρωμένο είναι το ακίνητο το οποίο είχε κατασκευαστεί και ήταν υπό ή προς ενοικίαση, πριν την αναφερόμενη ημερομηνία (σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία).

Η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες και θέσμιους ενοικιαστές να ζητήσουν από ανεξάρτητο Εκτιμητή Ακινήτων τον υπολογισμό Δίκαιου Ενοικίου, για σκοπούς υπεράσπισης τους σε τυχόν νομική διαδικασία.

Για τον καθορισμό Δίκαιου Ενοικίου πρέπει να υπολογίζεται το αγοραίο ενοίκιο και ο μέσος όρος των ενοικίων στην ίδια μικρή περιοχή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σπανιότητα παρόμοιων ακινήτων στην ίδια μικρή περιοχή, ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις (εκτός από τις προσωπικές), μεταξύ των οποίων η ηλικία, ο χαρακτήρας, το μέγεθος, η τοποθεσία, η κατάσταση του ακινήτου (και, προκειμένου περί διατηρητέας οικοδομής, κατά πόσο έχουν εκτελεσθεί σε αυτή έργα από τον ιδιοκτήτη της και με ποιο ύψος δαπανών), καθώς και οι παρεχόμενες σ’ αυτό διευκολύνσεις.

Δήμος Γεωργίου MSc, ΜRICS

BSc (Hons) Property Management and Investment

RICS Registered Valuer, Μέλος ΕΤΕΚ

LET's TALK

Contact us for a professional and dependent assessment of your property’s market value.