Συμβουλευτική επενδύσεων

Demos Georgiou Rics
Μια Μελέτη Σκοπιμότητας/Βιωσιμότητας είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσδιοριστεί εάν μία αγορά/ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη για τους επενδυτές και επιχειρηματίες ανάπτυξης γης στην αγορά. Η ανάλυση προσδιορίζει το βαθμό επιτυχίας της ολοκλήρωσης ενός έργου, συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία, όπως οικονομικοί, τεχνικοί, χρηματοπιστωτικοί και νομικοί παράγοντες.
Με τη βοήθεια μιας ολοκληρωμένης ομάδας συμβούλων ακινήτων, αναλυτών αγοράς και μηχανικών, η Demos Georgiou & Associates έχει εξασφαλίσει μια μοναδική ικανότητα εκπλήρωσης κάθε πτυχής της δημιουργίας μιας μελέτης σκοπιμότητας/βιωσιμότητας και, κατ' επέκταση, της ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Η μελέτη περιλαμβάνει 4 πτυχές

Αξιολόγηση Ακινήτου και Μελέτη Τοποθεσίας

 • Ανάλυση Πρόσβασης
 • Ορατότητα και ελκυστικότητα του ακινήτου
 • Ανάλυση SWOT (Δυνατών σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Κίνδυνων) του ακινήτου

Κοινωνικοοικονομική Ανάλυση και Δυναμική της Αγοράς

 • Χρησιμοποιούμε δημοσιευμένα δεδομένα για να καθορίσουμε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες για την αγορά
 • Χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων
 • Βασικές τάσεις της αγοράς ακινήτων

Ανάλυση Αγοράς

 • Επισκόπηση της αγοράς ακινήτων
 • Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης
 • Ανάλυση βέλτιστης δυνατής χρήσης
 • Ανάλυση βαθμού απορρόφησης του τελικού προιόντος από την αγορά

Χρηματοπιστωτική Ανάλυση

 • Προβλεπόμενες ταμειακές ροές
 • Ανάλυση NPV
 • Καθαρή Τρέχουσα Αξία
 • Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR) του έργου

Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επαγγελματική και ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου σας.